ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

ОТСЪСТВИЯ

Децата записани за задължително предучилищно образование - 5 и 6 годишни, задължително посещават детска градина през учебното време на учебната година - 15 септември - 31 май. Те могат да отсъстват само по уважителни причини, а те са следните:

- заболяване - предоставя се медицинска бележка с диагноза и период от личния лекар на детето;

- семейни причини - попълва се заявление при директора по образец /10 дни за учебна година/;

- Извън горепосочените случаи отсъствие на децата, записани за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

- При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ:

1. При отсъствие на дете 10 или повече дни се предоставя медицинска бележка  от личния лекар за здравословно състояние и липса на контакт със заразно болни. / В ситуацията на пандемия, за да се избегне струпването при личните лекари и контакт с болни, медицинската бележка може да се замени от декларация от родител, че детето е здраво и не е било в контакт със заразно болни през последните 14 дни/

2. При отсъствие на дете повече от 2 календарни месеца се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити /хелминти/.

3. При отсъствие повече от 30 календарни дни поради заболяване се предоставя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /дизентерия, салмонела, коли/.