ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

Мисия и визия

Мисия

Мисията на детска градина „Радост“ е като образователна институция да полага основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо  развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен старт на всяко дете при постъпването му в училище.

 

Визия

В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция ,като среда за социо-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители:

 • осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст.
 • съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно-обоснован възпитателно- образователен процес в педагогическото взаимодействие
 • създаваща емоционално-комфортна среда, основана на доверие, уважение и приятелство, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • създаваща условия за личностно развитие и пълноценно изживяване на детството, подкрепа и възможности за творческа изява на децата.
 • продължаване на традициите и утвърждаване авторитета на ДГ „Радост“ сред родителската общественост за висок стандарт в образователната дейност в тясно сътрудничеството и в подкрепа на родителя.

 

Приоритети:

 • Утвърждаване на съвременен образователен процес, чрез предлагане на интерактивни методи и средства, при зачитане на традициите и собствения имидж на детското заведение;
 • Формиране у децата на добра система от знания, умения и компетентности, съобразно държавните образователни стандарти;
 • Гарантиране на привлекателно за децата и семейството възпитание и обучение, съобразно ДОС и създаване оптимални условия за това;
 • Изграждане ценностно ориентирани и нравствено богати личности;
 • Работа в екип за оптимално използване на наличните ресурси;
 • Избор и приложение на разнообразни образователни стратегии и техники, необходими за целите на обучението и осигуряващи равен шанс на децата от различните етноси до качествено образование.