ДГ "Радост"
Детска градина в село Йоаким Груево

Прием 2023-2024г.

В ДГ "Радост" целогодишно се приемат деца от 10 месеца до 7 годишна възраст по желание на родителите, при наличието на места и в съответствие със ЗПУО, ДОС за предучилищно образование и Наредба на Общински съвет. Групите са сформирани по нормативните изисквания. Не се допуска подпор по пол, раса, етническа принадлежност, религия, социална принадлежност или друг диференциращ признак. Успешно са интегрирани даца със специални образователни потребности.